بازیابی کد پیگیری آزمون مجدد دوره های آموزشی غیرحضوری کارکنان شهرداری های استان آذربایجان غربی- آزمون سال های قبل- ( دی 1400)