آزمون دوره های آموزشی غیرحضوری کارکنان شهرداریهای استان آذربایجان غربی ( نیمه دوم سال 1398)

زمانبندی آزمون

شرح شروع پایان
تاریخ ساعت تاریخ ساعت
ثبت نام 1398/10/01 00:00:00 1399/03/13 00:00:00
ویرایش اطلاعات 1398/10/01 00:00:00 1399/03/13 00:00:00
دریافت کارت
دریافت نتایج
بازیابی کد پیگیری دریافت منابع آزمون

- پیرو هماهنگی های صورت گرفته و اعلام  دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی آزمون دوره های آموزشی غیرحضوری کارکنان شهرداری های استان ( نیمه دوم سال 1398) متعاقبا و با عادی شدن شرایط اعلام خواهد گردید.

شماره تماس سازمان مدیریت صنعتی : 33466150-09146385056 ( عبدی پور )