آزمون دوره های آموزشی غیرحضوری کارکنان شهرداریهای استان آذربایجان غربی ( نیمه دوم سال 1397)

زمانبندی آزمون

شرح شروع پایان
تاریخ ساعت تاریخ ساعت
ثبت نام 1397/08/14 00:00:00 1397/10/28 00:00:00
ویرایش اطلاعات 1397/08/14 00:00:00 1397/10/28 00:00:00
دریافت کارت 1397/10/29 00:00:00 1397/11/05 14:00:00
دریافت نتایج 1397/12/12 00:00:00 1398/02/12 00:00:00
بازیابی کد پیگیری دریافت منابع آزمون

- در صورت بروز هر گونه مشکل در سامانه با شماره تلفن های 33466150-09146385056 سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان غربی (عبدی پور) تماس حاصل فرمائید.آزمون دوره های آموزشی غیرحضوری کارکنان شهرداریهای استان آذربایجان غربی ( نیمه دوم سال 1397)-افراد جامانده

زمانبندی آزمون

شرح شروع پایان
تاریخ ساعت تاریخ ساعت
ثبت نام 1397/11/02 09:45:00 1397/11/03 14:00:00
ویرایش اطلاعات 1397/11/02 09:45:00 1397/11/03 14:00:00
دریافت کارت 1397/11/04 08:00:00 1397/11/05 14:00:00
دریافت نتایج 1397/12/12 00:00:00 1398/02/12 00:00:00
بازیابی کد پیگیری دریافت منابع آزمون

- در صورت بروز هر گونه مشکل در سامانه با شماره تلفن های 33466150-09146385056 سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان غربی (عبدی پور) تماس حاصل فرمائید.