آزمون دوره های آموزشی غیرحضوری کارکنان شهرداریهای استان آذربایجان غربی ( چهارماهه اول سال 1397)

زمانبندی آزمون

شرح شروع پایان
تاریخ ساعت تاریخ ساعت
ثبت نام 1397/02/23 00:00:00 1397/05/02 00:00:00
ویرایش اطلاعات 1397/02/23 00:00:00 1397/05/02 00:00:00
دریافت کارت 1397/05/07 00:00:00 1397/05/12 00:00:00
دریافت نتایج 1397/06/03 00:00:00 1397/07/03 00:00:00
بازیابی کد پیگیری دریافت منابع آزمون

- پیرو نامه شماره 14/97/3281 مورخه 97/02/22 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی، آزمون دوره های غیرحضوری صرفا برای دوره های عمومی و در 3 نوبت در سال 1397 برگزار خواهد گردید.

- پیرو هماهنگی های بعمل آمده با دفتر امور شهری آزمون دوره های آموزشی غیر حضوری (چهارماهه اول سال 1397 ) روز جمعه مورخه 1397/05/12 برگزار خواهد گردید .

- در صورت بروز هر گونه مشکل در سامانه با شماره تلفن های 33466150-09146385056 سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان غربی (عبدی پور) تماس حاصل فرمائید.

 


ثبت نام ویرایش اطلاعات

آزمون دوره های آموزشی غیرحضوری کارکنان شهرداریهای استان آذربایجان غربی ( چهارماهه دوم سال 1397)

زمانبندی آزمون

شرح شروع پایان
تاریخ ساعت تاریخ ساعت
ثبت نام 1397/05/13 00:00:00 1397/08/01 00:00:00
ویرایش اطلاعات 1397/05/13 00:00:00 1397/08/01 00:00:00
دریافت کارت 1397/08/06 00:00:00 1397/08/11 00:00:00
دریافت نتایج 1397/09/03 00:00:00 1397/10/03 00:00:00
بازیابی کد پیگیری دریافت منابع آزمون

- پیرو هماهنگی های بعمل آمده با دفتر امور شهری آزمون دوره های آموزشی غیر حضوری (چهارماهه دوم سال 1397 ) روز جمعه مورخه 1397/08/11 برگزار خواهد گردید .

- در صورت بروز هر گونه مشکل در سامانه با شماره تلفن های 33466150-09146385056 سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان غربی (عبدی پور) تماس حاصل فرمائید.آزمون دوره های آموزشی غیرحضوری کارکنان شهرداریهای استان آذربایجان غربی (چهار ماهه سوم سال 1397)

زمانبندی آزمون

شرح شروع پایان
تاریخ ساعت تاریخ ساعت
ثبت نام 1397/08/12 00:00:00 1397/11/15 00:00:00
ویرایش اطلاعات 1397/08/12 00:00:00 1397/11/15 00:00:00
دریافت کارت 1397/11/21 00:00:00 1397/11/26 00:00:00
دریافت نتایج 1397/12/20 00:00:00 1398/01/20 00:00:00
بازیابی کد پیگیری دریافت منابع آزمون

- پیرو هماهنگی های بعمل آمده با دفتر امور شهری آزمون دوره های آموزشی غیر حضوری (چهارماهه سوم سال 1397 ) روز جمعه مورخه 1397/11/26 برگزار خواهد گردید .

- در صورت بروز هر گونه مشکل در سامانه با شماره تلفن های 33466150-09146385056 سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان غربی (عبدی پور) تماس حاصل فرمائید.