آزمون دوره های آموزشی غیرحضوری کارکنان شهرداریهای استان آذربایجان غربی ( چهارماهه اول سال 1397)

زمانبندی آزمون

شرح شروع پایان
تاریخ ساعت تاریخ ساعت
ثبت نام 1397/02/23 00:00:00 1397/05/05 00:00:00
ویرایش اطلاعات 1397/02/23 00:00:00 1397/05/05 00:00:00
دریافت کارت 1397/05/07 12:00:00 1397/05/12 14:00:00
دریافت نتایج 1397/06/03 00:00:00 1397/07/03 00:00:00
بازیابی کد پیگیری دریافت منابع آزمون

- در صورت بروز هر گونه مشکل در سامانه با شماره تلفن های 33466150-09146385056 سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان غربی (عبدی پور) تماس حاصل فرمائید.

 


مشاهده نتایج

آزمون دوره های آموزشی غیرحضوری کارکنان شهرداریهای استان آذربایجان غربی ( چهارماهه دوم سال 1397)

زمانبندی آزمون

شرح شروع پایان
تاریخ ساعت تاریخ ساعت
ثبت نام 1397/07/30 00:00:00 1397/08/01 00:00:00
ویرایش اطلاعات 1397/07/30 00:00:00 1397/08/01 00:00:00
دریافت کارت 1397/08/06 00:00:00 1397/08/11 00:00:00
دریافت نتایج 1397/09/03 00:00:00 1397/10/03 00:00:00
بازیابی کد پیگیری دریافت منابع آزمون

- اطلاعیه : حسب دستور و هماهنگی های مسئولین محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی ثبت نام آزمون دوره های آموزشی غیر حضوری (چهارماهه دوم سال 1397 ) پس از طرح در کمیته محترم آموزش استان و اعمال نظرات کمیته آموزش آغاز خواهد گردید. 

- در صورت بروز هر گونه مشکل در سامانه با شماره تلفن های 33466150-09146385056 سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان غربی (عبدی پور) تماس حاصل فرمائید.