آزمون دوره های آموزشی غیرحضوری کارکنان شهرداری های استان آذربایجان غربی- بهمن 1401

زمانبندی آزمون

شرح شروع پایان
تاریخ ساعت تاریخ ساعت
ثبت نام 1401/08/22 00:00:00 1401/10/30 00:00:00
ویرایش اطلاعات 1401/08/22 00:00:00 1401/10/30 00:00:00
دریافت کارت 1401/11/10 00:00:00 1401/11/14 14:00:00
دریافت نتایج 1401/12/07 15:00:00 1402/01/30 00:00:00
بازیابی کد پیگیری دریافت منابع آزمون

- نمره قبولی در آزمون 60 می باشد. گواهی نامه قبولین در آزمون پس از طی مراحل اداری تحویل خواهد گردید.

 

شماره تماس سازمان مدیریت صنعتی : 33466150-09146385056

 مشاهده نتایج

آزمون دوره های آموزشی غیرحضوری کارکنان شهرداری های استان آذربایجان غربی - اسفند 1401

زمانبندی آزمون

شرح شروع پایان
تاریخ ساعت تاریخ ساعت
ثبت نام 1401/10/30 00:00:00 1401/12/09 16:00:00
ویرایش اطلاعات 1401/10/30 00:00:00 1401/12/09 16:00:00
دریافت کارت 1401/12/13 22:00:00 1401/12/19 15:00:00
دریافت نتایج 1402/01/10 00:00:00 1402/02/10 00:00:00
بازیابی کد پیگیری دریافت منابع آزمون

شماره تماس سازمان مدیریت صنعتی : 33466150-09146385056