آزمون مجدد دوره های آموزشی غیرحضوری کارکنان شهرداری های استان آذربایجان غربی - آزمون سال های قبل- ( آذر 1400)

زمانبندی آزمون

شرح شروع پایان
تاریخ ساعت تاریخ ساعت
ثبت نام 1400/09/15 00:00:00 1400/09/30 00:00:00
ویرایش اطلاعات 1400/09/15 00:00:00 1400/09/30 00:00:00
دریافت کارت
دریافت نتایج
بازیابی کد پیگیری دریافت منابع آزمون

بسمه تعالی

ثبت نام برای آزمون مجدد دوره های آموزشی غیرحضوری کارکنان شهرداری های استان برای آن دسته از همکاران محترم شهرداری ها که در آزمون های دوره های آموزشی غیرحضوری برگزار شده در سالهای گذشته به دلیل عدم شرکت در آزمون و یا به دلیل عدم کسب حدنصاب قبولی در آزمون، موفق به اتمام دوره های آموزشی غیرحضوری مصوب دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی نشده اند طی چهار مرحله ( جمعه 1400/10/03 - جمعه 1400/11/01 - جمعه 1400/11/29 - جمعه 1400/12/20 ) تا پایان سال 1400 در گروه  و عناوین مختلف برگزار خواهد گردید.

لذا همکاران محترم شهرداری های استان می توانند با توجه به رسته و عنوان شغلی در آزمون های مرتبط که در 4 تاریخ قید شده موجود می باشد ثبت نام و در تاریخ مد نظر به صورت آنلاین و غیرحضوری در آزمون مربوطه شرکت نمایند .

تاریخ آزمون : جمعه 1400/10/03

 

 


ثبت نام

آزمون مجدد دوره های آموزشی غیرحضوری کارکنان شهرداری های استان آذربایجان غربی- آزمون سال های قبل- ( دی 1400)

زمانبندی آزمون

شرح شروع پایان
تاریخ ساعت تاریخ ساعت
ثبت نام 1400/09/15 00:00:00 1400/10/28 00:00:00
ویرایش اطلاعات 1400/09/15 00:00:00 1400/10/28 00:00:00
دریافت کارت
دریافت نتایج
بازیابی کد پیگیری دریافت منابع آزمون

بسمه تعالی

ثبت نام برای آزمون مجدد دوره های آموزشی غیرحضوری کارکنان شهرداری های استان برای آن دسته از همکاران محترم شهرداری ها که در آزمون های دوره های آموزشی غیرحضوری برگزار شده در سالهای گذشته به دلیل عدم شرکت در آزمون و یا به دلیل عدم کسب حدنصاب قبولی در آزمون، موفق به اتمام دوره های آموزشی غیرحضوری مصوب دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی نشده اند طی چهار مرحله ( جمعه 1400/10/03 - جمعه 1400/11/01 - جمعه 1400/11/29 - جمعه 1400/12/20 ) تا پایان سال 1400 در گروه  و عناوین مختلف برگزار خواهد گردید.

لذا همکاران محترم شهرداری های استان می توانند با توجه به رسته و عنوان شغلی در آزمون های مرتبط که در 4 تاریخ قید شده موجود می باشد ثبت نام و در تاریخ مد نظر به صورت آنلاین و غیرحضوری در آزمون مربوطه شرکت نمایند .

تاریخ آزمون : جمعه 1400/11/01


ثبت نام