آزمون آموزش های مکاتبه ای کارکنان شهرداری های کشور - استان آذربایجان غربی - اسفند 1402

زمانبندی آزمون

شرح شروع پایان
تاریخ ساعت تاریخ ساعت
ثبت نام 1402/08/14 00:00:00 1402/12/11 00:00:00
ویرایش اطلاعات 1402/08/14 00:00:00 1402/12/11 00:00:00
دریافت کارت 1402/12/12 00:00:00 1402/12/18 13:00:00
دریافت نتایج 1403/02/03 00:00:00 1403/03/18 00:00:00
بازیابی کد پیگیری دریافت منابع آزمون

 

 

شماره تماس سازمان مدیریت صنعتی : 33466150-09146385056