فرم ثبت نام آزمون آزمون مجدد دوره های آموزشی غیرحضوری کارکنان شهرداری های استان آذربایجان غربی- آزمون سال های قبل- ( دی 1400)اطلاعات فردی
اطلاعات تکمیلی

دوره های درخواستی