بازیابی کد پیگیری آزمون دوره های آموزشی غیرحضوری کارکنان شهرداریهای استان آذربایجان غربی ( نیمه دوم سال 1398)